Erven en het Erfrecht

Erfrecht en testament

Op 1 januari 2003 is een nieuwe wet ingevoerd, waarmee het erfrecht grondig is veranderd. Onder het nieuwe erfrecht krijgen de kinderen van een overleden ouder hun erfdeel in de vorm van een vordering op de langstlevende echtgenoot. Zij kunnen hun erfdeel dus niet zomaar opeisen.
De langstlevende echtgenoot wordt eigenaar van alle bezittingen, onder de verplichting om alle schulden voor zijn of haar rekening te nemen.

Heeft u dan nog een testament nodig? Nu het nieuwe erfrecht is ingevoerd, zullen veel mensen voor de wettelijke regeling kiezen.
Maar de wet regelt niet alles, en met een testament kunt u op bepaalde punten van de wet afwijken.
Notaris De Kroon informeert u graag in een persoonlijk gesprek of het maken van een testament voor u zinvol is.

Najaarsactie : Het levenstestament

Wat is een levenstestament?

Een levenstestament is een document waarin u een aantal zaken vastlegt voor het geval er tijdens uw leven iets gebeurt waardoor u zelf niet meer kunt of wilt handelen. Voor de mensen om u heen is het dan van belang om te weten wat uw wensen zijn.

Wat is het verschil met een gewoon testament?

In een gewoon testament legt u vast wat er ná uw overlijden met uw nalatenschap moet gebeuren. Een gewoon testament werkt pas na overlijden. Een levenstestament werkt al tijdens uw leven.

Waar bestaat een levenstestament uit?

Een levenstestament bestaat uit volmachten, eventueel aangevuld met uw wensen ten aanzien van (medische) verzorging (behandelgebod, behandelverbod, euthanasieverklaring, donorcodicil). Tevens kunnen bij het levenstestament bijlagen worden opgenomen, zoals een overzicht van uw bankrekeningen, (digitale) codes en wachtwoorden, kortom alles waarvan u wilt dat het kenbaar is op het moment dat u het zelf niet meer kenbaar kunt maken.

Wat kan verder in een levenstestament worden geregeld?

In een levenstestament kan alles worden vastgelegd wat u zelf van belang vindt. U moet dan denken aan zaken als:

  • uw financiën, woning en andere onroerende zaken;
  • schenkingen, of u deze wilt (blijven) doen;
  • het geven van toestemming voor het al dan niet mogen verrichten van medische handelingen;
  • de benoeming van een mentor of een bewindvoerder over uw vermogen; praktische zaken voor na overlijden (begrafenis of crematie).

Voor wie is een levenstestament van belang?

Het is in de eerste plaats voor uzelf van belang vast te leggen wat uw wensen zijn in het geval u deze niet (meer) naar voren kunt brengen. Maar het is ook voor de mensen om u heen van belang om te weten wat uw wensen zijn. Dit geldt zowel voor uw (zakelijke) partner, uw kinderen en naaste familie, als ook voor zorghulpverleners.

Hoe wordt een levenstestament vastgelegd?

Een levenstestament wordt (zoals een gewoon testament) vastgelegd in een notariële akte. Dat betekent dus, dat de notaris u over de mogelijkheden informeert en u raad geeft bij het opstellen van een levenstestament. En, omdat het levenstestament notarieel wordt vastgelegd, is het voor iedereen een bewijs dat u op dat moment wilsbekwaam was. U was in staat om uw wensen kenbaar te maken en om de gevolgen daarvan te overzien. De notaris heeft zich daarvan moeten overtuigen.

Wie bewaart het levenstestament?

Het levenstestament wordt bij de notaris in de kluis bewaard en de notaris geeft een origineel gewaarmerkt afschrift van de notariële akte. De akte kan worden geregistreerd in een Centraal Levenstestamentenregister (CLTR).

Wie hebben inzage in het levenstestament?

Het levenstestament moet tijdens uw leven door bepaalde personen kunnen worden geraadpleegd. Dat geldt niet alleen voor uzelf als volmachtgever, maar ook voor de gevolmachtigde(n) en na overlijden voor de erfgenamen, een bewindvoerder, een executeur. U kunt in de akte vastleggen wie een afschrift of een uittreksel van (de volmacht(en) uit) uw levenstestament mag hebben. In deze inleiding hebben wij laten zien wat u allemaal kunt regelen in een levenstestament Vanzelfsprekend kunnen er in de praktijk nog meer zaken in dit levenstestament worden vastgelegd.
Wij geven u graag nadere informatie over de mogelijkheden.