Vereniging

Statuten en akte

Overweegt u een vereniging op te richten? Dan bent u niet verplicht om een notaris in de arm te nemen. Maar oprichting bij notariële akte heeft als voordeel dat uw vereniging volledige rechtsbevoegdheid krijgt. Dat houdt in dat de vereniging registergoederen (zoals een gebouw) kan verkrijgen en op naam hebben. Ook kan zij geldleningen aangaan of geld erven. Daarnaast is het eenvoudiger om subsidies te krijgen: subsidieverlenende instanties eisen vaak dat de te subsidiëren vereniging volledig rechtsbevoegd is. Tot slot is de aansprakelijkheid van de bestuurders bij een vereniging volledige rechtsbevoegdheid beperkt.

De notaris is verplicht ervoor verantwoordelijk dat de statuten van de vereniging in de akte worden opgenomen. In de statuten dient u diverse zaken vast te leggen, waaronder naam, vestigingsplaats en doel van de vereniging, de verplichtingen die de leden hebben tegenover de vereniging, en de wijze van benoeming en ontslag van bestuurders.

Notaris De Kroon heeft op dit terrein inmiddels veel ervaring; zij kan snel met uitgewerkte voorstellen komen die u helpen om de statuten te kiezen die bij uw vereniging passen. Wijzigingen van de statuten zullen steeds in een nieuwe notariële akte moeten worden vastgelegd; dit is een wettelijke verplichting Om te voorkomen dat u snel weer voor een nieuwe akte naar de notaris moet - en opnieuw voor kosten komt te staan, zal notaris De Kroon er rekening mee houden in haar advies.

Inschrijving Kamer van Koophandel

Bij de oprichting van de vereniging verzorgt de notaris meestal de inschrijving bij de Kamer van Koophandel. Ook moet daar een notarieel afschrift van de statuten ter inzage worden neergelegd. Tevens dienen in het register de namen en de verdere gegevens van bestuurders te worden ingeschreven en van diegenen die volgens de statuten bevoegd zijn de vereniging te vertegenwoordigen.

Schenkingen of legaten

De contributie van de leden vormt meestal de voornaamste bron van inkomsten van een vereniging. Maar u kunt ook denken aan donaties, subsidies, legaten of schenkingen. Als uw vereniging een schenking of legaat aangboden krijgt, is het verstandig de notaris te raadplegen. Zij kan u informeren of u hierover belasting moet betalen en hoeveel dit is.