Testament voogdij & bewind

De Nederlandse wet bepaalt in beginsel wie uw erfgenamen zijn. Als u zelf de regie in handen wilt houden, kunt u dit doen door een testament te maken.

In een testament kunt u erfgenamen aanwijzen, maar bijvoorbeeld ook legaten opnemen. Vaak wordt in een testament bovendien een executeur aangewezen, die belast wordt met de afwikkeling van de nalatenschap.

Er zijn heel veel andere redenen te bedenken waarom het nuttig kan zijn een testament te maken.
U kunt onder meer denken aan:

  • Het besparen van erfbelasting (vroeger: successierechten). De beste manier om aan de erfbelasting te ontsnappen is door uiterlijk 10 jaar vóór uw overlijden te verhuizen naar een land dat geen erfbelasting heft. Voor degenen die toch graag in Nederland blijven, kan onder meer met een flexibel testament de heffing van erfbelasting zo veel mogelijk worden vermeden of uitgesteld.
  • Het voorkomen dat familievermogen door opname in een verpleeghuis niet bij de door u gewenste erfgenamen terecht komt.
  • Vastleggen dat hetgeen uw kinderen van u erven, bij scheiding van hen privé blijft.
  • Na een scheiding voorkomen dat uw nalatenschap via uw kinderen bij uw ex-partner terecht kan komen (het zogenaamde ‘door vererven’).
  • Samenwoners met kinderen. De wetgever verbindt vanuit onze christelijke traditie nog steeds erfrechtelijke voordelen aan het huwelijk. Bij overlijden van de eerste echtgenoot vererft alles automatisch (in eigendom) naar de langstlevende, ook als er kinderen zijn en er geen testament is gemaakt. Ongehuwde partners erven in beginsel juist niet van elkaar. Met name voor ongehuwde partners met kinderen is een testament daarom van grote waarde. Door een goed ingericht testament kan de langstlevende partner een even sterke erfrechtelijke positie krijgen als de langstlevende huwelijkspartner.
  • Samengestelde gezinnen, waarin de erfrechtelijke gevolgen vaak extra aandacht vragen.
  • Families waarin de contacten helaas niet zo zijn als u dat graag zou zien.
  • Kinderen die nog te jong zijn om verantwoord met grote vermogens om te kunnen gaan of om een andere reden extra ondersteuning kunnen gebruiken.
  • Het aanwijzen van een voogd. Dit kan sinds 2014 trouwens ook gratis via de website van de rechtbanken (rechtspraak.nl), met uw DigiD.