WWFT, PEP & UBO

Onze diensten vallen voor een belangrijk deel onder de werking van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).

WWFT, PEP & UBO

Toepassing Notariskantoor De Kroon is wettelijk verplicht te handelen conform de Wwft bij de volgende zaken:

 • - alle onroerend goed transacties;
 • - alle ondernemingsrecht zaken;
 • - het beheren van effecten, munten, biljetten of andere waarden in het kader van een nalatenschap;
 • - het beheren van gelden of andere waarden als bewindvoerder;
 • - verzorgen van belastingaangiften.

De Wwft is niet van toepassing op familierechtzaken zoals bijvoorbeeld het verzorgen van testamenten, levenstestamenten, huwelijkse voorwaarden of een samenlevingsovereenkomst.

Op grond van de Wwft is ons kantoor verplicht tot het verrichten van cliëntenonderzoek. Er moet onderzoek gedaan worden naar de cliënt, de achtergrond en het doel van een beoogde transactie of zakelijke relatie. De Wwft verplicht ons ook om onderzoek te doen naar de herkomst van gelden, indien deze een bepaald minimumbedrag overstijgen. Dit alles met het doel ongebruikelijke transacties tijdig te herkennen en het faciliteren van criminele activiteiten te voorkomen.

Dat de Wwft van toepassing is op onze diensten betekent voor u dat uw identiteit met behulp van een geldig en origineel identiteitsbewijs geverifieerd dient te worden. Sinds 1 oktober 2021 zijn wij wettelijk verplicht uw geldige legitimatiebewijs te scannen met de zogenaamde WID-scanner.

PEP

Naast de verplichte identificatie dienen wij vast te stellen of u wellicht een politiek prominent persoon (PEP) bent.

Wat is een publiek prominent persoon (PEP)?

Dat is een persoon die een van de volgende functies bekleedt of in de afgelopen 12 maanden heeft bekleed, in Nederland of in het buitenland:

 1. staatshoofd, regeringsleider, (onder)minister, staatssecretaris;
 2. parlementslid en lid van een soortgelijk wetgevend orgaan;
 3. lid van een bestuurslichaam van een politieke partij;
 4. lid van een hooggerechtshof, constitutioneel hof of van een andere hoge rechterlijke instantie die arresten wijzen waartegen geen beroep openstaat behoudens uitzonderlijke omstandigheden;
 5. lid van rekenkamer of raad van bestuur van een centrale bank;
 6. ambassadeur, zaakgelastigde en hoge officier van strijdkrachten;
 7. lid van het leidinggevend, toezichthoudend of bestuurslichaam van een staatsbedrijf;
 8. (plaatsvervangend) bestuurder en lid van raad van bestuur of bekleder van een gelijkwaardige functie bij een internationale organisatie. Denk bij internationale organisatie aan: de Verenigde Naties, de instellingen van de Europese Unie, de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie en de Wereldhandelsorganisatie.

Familielid van PEP

De volgende familieleden van een publiek prominent persoon worden ook als PEP aangemerkt:

 1. de echtgenoot of soortgelijke partner van de PEP
 2. kind en echtgenoot van een kind (of soortgelijke partner) van de PEP
 3. vader of moeder van de PEP

Nauwe zakelijke band met van PEP

Heeft u een nauwe zakelijke band met (een rechtspersoon ten behoeve van) een publiek prominent persoon, dan wordt u ook aangemerkt als een PEP.

Waarom is dit onderzoek nodig?

Publiek prominente personen bekleden een functie waarin zij extra vatbaar zijn voor corruptie. De notaris is daarom wettelijk verplicht om te onderzoeken of een cliënt een publiek prominent persoon is. Als dit zo is, dan is verscherpt toezicht vereist. Deze verplichting komt voort uit de Wwft.

UBO

Is de cliënt een rechtspersoon, dan dient de achterliggende belanghebbende/natuurlijk persoon die kort gezegd uiteindelijk eigenaar is van of zeggenschap heeft over de cliënt-rechtspersoon te worden vastgesteld (de UBO).

Wat is een UBO?

De afkorting staat voor Ultimate Beneficial Owner, oftewel de Uiteindelijk Belanghebbende. Kort samengevat is de uiteindelijk belanghebbende een natuurlijk persoon die direct of indirect:

 • een belang heeft van meer dan 25% in het kapitaal van de rechtspersoon, of
 • meer dan 25% van de stemrechten kan uitoefenen in de algemene vergadering, of
 • begunstigde is van meer dan 25% van het vermogen van de rechtspersoon.

Een rechtspersoon kan meer dan één Uiteindelijk Belanghebbende hebben.

Wat wordt hier onder belang verstaan:

 • kapitaalbelang, bijvoorbeeld aandelen of certificaten;
 • stemrechten in de aandeelhoudersvergadering;
 • feitelijke zeggenschap;
 • bij een stichting of trust: het recht op uitkering van het vermogen of bijzondere zeggenschap over dat vermogen

Wat is een direct belang:

Een rechtstreeks belang in de onderneming waarvoor deze verklaring wordt gevraagd.

Wat is een indirect belang:

Een natuurlijk persoon die via een andere rechtspersoon een belang heeft in de onderneming waarvoor deze verklaring wordt gevraagd.

Is er geen Uiteindelijk Belanghebbende?

Dan wordt de Pseudo-Uiteindelijk Belanghebbende benoemd. Dit is de natuurlijk persoon die behoort tot het hoger leidinggevend personeel van de rechtspersoon. Denk bijvoorbeeld aan de statutair bestuurder van een stichting of vereniging.

Waarom is dit nodig?

Om zo veel mogelijk te voorkomen dat personen met criminele motieven zich kunnen verschuilen achter een rechtspersoon. Ook deze verplichting komt voort uit de Wwft.

Tot slot

Het vorenstaande vraagt extra inspanning, zowel van u als van ons. Het naleven van de bepalingen uit de Wwft zal tot gevolg kunnen hebben dat wij u soms om informatie moeten vragen, die u liever niet verstrekt of waar wij liever niet om vragen. Echter, het niet naleven van de bepalingen uit de Wwft levert strafbare feiten op. Naleving van de Wwft is geen keuze, maar een wettelijke plicht. Daarom vertrouwen wij op uw begrip en medewerking in deze.